ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ
ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ

ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਤੇ ਵਰ੍ਹੀ||batala news